top of page

Regulamin sklepu internetowego

frmnt.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający
najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

 

SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy frmnt.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://frmnt.pl.

 

Sprzedawca – Maryna Venglovska, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Maryna Venglovska, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 5213934373, nr REGON 389480866, ul. Franciszka Klimczaka 20/73a,
02-797 Warszawa.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy: FERMENT, ul. Włodarzewska 60 lok. U1/2, 02-384 Warszawa.
2. Adres e-mail: fermentwarszawa@gmail.com
3. Telefon: 884622470
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): FERMENT, ul.
Włodarzewska 60 lok. U1/2, 02-384 Warszawa.
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: FERMENT, ul. Włodarzewska 60 lok.
U1/2, 02-384 Warszawa.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 Urządzenie z dostępem do Internetu
 Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE


1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym
zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to
zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru
oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do
zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i
zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto . W celu
dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć
w nim Konto.

 

§ 5 PŁATNOŚCI


1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem platformy płatniczej: 

 Przelewy24 obsługiwanej przez PayPro S.A
3. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru
do Kupującego.
4. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie
należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze
względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe
wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją
akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i odnosi się do dni
roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o
różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie
właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5.Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
-Rzeczpospolita Polska
-Kraje Unii Europejskie
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę
dostawy wybrał Kupujący:

-Za pośrednictwem firmy kurierskiej
-Za pośrednictwem Poczty Polskiej

7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy
do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy
Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
9.W przypadku gdy Kupujący zamawia produkty alkoholowe

9.1. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem
niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz.
230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom,
których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat
18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności
Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi
uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
9.2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest ul. Włodarzewska 60 lok. U1/2, 02-384
Warszawa.

9.3. Złożone zamówienie musi zostać fizycznie odebrane w miejscu zawarcia umowy
sprzedaży, osobiście przez kupującego bądź upoważnione przez niego osoby.
9.4 W przypadku zakupu produktów alkoholowych na potrzeby własnej działalności
gospodarczej,  kupujący deklaruje, że nie kupuje ich do dalszej odsprzedaży - zgodnie
z wymogami ustawowymi taki zakup nie może być realizowany w sklepach
detalicznych.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8
Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia:
1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy
musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych
w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że
Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca
zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności,
w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne
rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: FERMENT, ul.
Włodarzewska 60 lok. U1/2, 02-384 Warszawa niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie
musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O
szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub
podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.
3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę.
7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość
reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w
Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w
terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu
od umowy
3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
4. Żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na
adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest
dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący
jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku
Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres FERMENT, ul.
Włodarzewska 60 lok. U1/2, 02-384 Warszawa.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja,
informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie
produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres
e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do
14 dni. 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie
oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może
skorzystać m.in. z:
1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy
złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów.
4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez
Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie
umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w
ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną
umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu
zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w
żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta
wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do
Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do
kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do
Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do
jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym
Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla
siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument
może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
Maryna Venglovska
ul. Franciszka Klimczaka 20/73a, 02-797 Warszawa., adres e-mail:
fermentwarszawa@gmail.com
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...........................................................................................................................................................................................................
.........................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................
- Data odbioru
.........................................................................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(ów)
.....................................................................................................................................................................
- Adres Konsumenta(ów)
......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.........................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

bottom of page