top of page

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego
Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności
w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 


2. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie
będącego Konsumentem zostaje wyłączona.


3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży
Konsument może:
a. złożyć reklamację - poprzez przesłanie reklamacji na adres elektroniczny
Sprzedawcy: fermentwarszawa@gmail.com, w formie pisemnej
przesyłając reklamację na adres biura stacjonarnego FERMENT
(rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) lub złożyć osobiście w
biura w godzinach jego otwarcia oraz
b. dostarczyć osobiście lub wysłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy
na adres biura stacjonarnego "FERMENT” ul. Franciszka Klimczaka, nr
20, WARSZAWA, 02-797 (rekomendowany dopisek „Reklamacja
Towaru”), z zastrzeżeniem, iż koszt ten nie powinien przekraczać średnich
cen rynkowych dostępnych za usługi tego typu w kraju siedziby
Sprzedawcy.


4. Sprzedawca rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 3 powyżej,
niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi
wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową sprzedaży
Sprzedawca jest obowiązany na swój koszt wymienić Towar wadliwy na wolny
od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta. Termin ten wynosi do 14 dni. 


6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jedynie
w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch lat) od dnia wydania
Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru
przez Sprzedawcę.


7. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy o ile wada jest istotna.


8. Zaleca się Konsumentowi odsyłającemu reklamowany Towar, aby przesyłając
reklamację wskazał dane reklamującego np. imię i nazwisko/firmę, dokładny
adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru,
cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania,
żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru od
Sprzedawcy: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu,
aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Sprzedawca nie
uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu
fiskalnego lub faktury.


9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania
reklamacji Konsument może uzyskać pomoc kontaktując się z Infolinią
"FERMENT” +48884622470


10. Zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie jakie zostało im nadane w
Regulaminie witryny internetowej www.frmnt.pl

Privacy & Safety
bottom of page